ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม