ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว: เรื่องของใคร”

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 2556 หมู่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว : เรื่องของใคร” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณประพัฒน์ บัวประดิษฐ์ หัวหน้างานธุรการ ส่วนการทะเบียนทั่วไปสำนักบริหารการทะเบียนการปกครอง วิทยากรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และคุณตุลพันธุ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การทำงาน ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม