ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย และร่วมหารือพิจารณาประเด็นการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล และโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเฉพาะความพิการและเกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม