ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบSTEM Education

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบSTEM Education โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม เพื่อพัฒนาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สมบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายทูตสะเต็มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสร้างเวทีสำหรับให้สื่อสารเรื่องราวด้านวิทยาศาตร์ จัดขึ้น ณ อาคารท้งฟ้าจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม