ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา โดยมีการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา วิทยากรโดย อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี การบรรยาย เรื่อง แนะนำสถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคศรีอยุธยา วิทยากรโดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ การบรรยาย เรื่อง โบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยา วัฒนธรรมอยุธยา วิทยากรโดยนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ โดยช่วงเช้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม