ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการอบรม โดยมี อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกริยามารยาทที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา ครู รวมทั้งการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้วยความรักความศรัทธาในวิชาชีพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนเป็นครูที่มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม