ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากทฤษฎีสู่บริบทสถานการณ์จริง”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 113 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากทฤษฎีสู่บริบทสถานการณ์จริง” โดยได้รับเกียรติจาก นางมาลัย สง่าวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เป็นวิทยากรในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม