ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้ปกครอง 109 ชั้น 1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม