ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเรื่อง “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร : เสียงสะท้อนจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษา”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 115 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร : เสียงสะท้อนจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.สุรยศ ทรัพย์ประกอบอาจารย์คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม