ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารและจัดการห้องเรียนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 111 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารและจัดการห้องเรียนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายปรัชญา รุ่งเรือง ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สังกัด สพป.อยุธยา เขต 2 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม