ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนให้มีชีวิตด้วยสื่อ ICT” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วาเลน ดุลยากร โรงเรียนบรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม