ดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

คำสั่งคณะ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1 "บูรณาการ สานบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1 "บูรณาการ สานบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" สาขาวิชาเศรษฐศาตร์การเงินการธนาคาร
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1 "บูรณาการ สานบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1 "บูรณาการ สานบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" สาขาวิชาการจัดการ
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาการจัดการ
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคณะวิทยาการจัดการ
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผลงานทางวิชาการ ประเภท "รูปแบบบทเรียนออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์"
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผลงานทางวิชาการ ประเภท "ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน"
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผลงานทางวิชาการ ประเภท "งานวิจัยและบทความวิชาการ"
 18. คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา (เพิ่มเติม)
 19. คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (เพิ่มเติม)
 21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ คณะวิทยาการจัดการ
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
 24. คำสั่งให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพื่องานวิจัย "บทความวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"
 25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 26. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 27. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 28. คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
 29. คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
 30. คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 31. คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)