ดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

คำสั่งคณะ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย "ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย"
 5. คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563
 7. คำสั่งให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการไปดำเนินการจัดกิจกรรมในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคณะวิทยาการจัดการ
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นของคณะวิทยาการจัดการ
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 18. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
 19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี