ดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

MOU ภายในประเทศ

  1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
  2. บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ Memorandum of Understanding ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เตอร์ จำกัด (มหาชน)
  3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
  7. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด
  8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด