ดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

MOU ภายในประเทศ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนคร
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา
 4. บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพลส จำกัด
 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ คณะครศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารศาสตร์ 30 สถาบัน
 6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
 7. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ 8 แห่ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงไทย เรื่อง ความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี
 8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
 9. บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ Memorandum of Understanding ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เตอร์ จำกัด (มหาชน)
 10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 12. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 13. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
 14. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด