บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

image

นางเบญญาภา สอนพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

image

นายสมบัติ เชื้ออินทร์

พนักงานเข้าปกเย็บเล่ม

image

นางสาวอณิสา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

image

นางสาวเจนจิรา พัสศร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

image

นางสาวณัฐภรณ์ ศิริวรรณ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

image

นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

image

นางจุฑามาศ เจริญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

image

นางสาวเนาวรัตน์ สืบเสาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

image

นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ