หลักสูตรสาขาธุรกิจและอาชีวศึกษา​

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาธุรกิจและอาชีวศึกษา​

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา มุ่งผลิตครูด้านพาณิชยกรรม และอาชีวศึกษาที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ ที่มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และธุรกิจควบคู่กันไป มีทักษะในการเสาะหาความรู้ทางธุรกิจ พาณิชยกรรม อาชีวศึกษา การถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานครูพาณิชยกรรม หรือครูอาชีวศึกษา ที่มีสติปัญญาและ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเป็นสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด ประสบการณ์จริง และการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาในชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านพาณิชยกรรม วิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรทางด้านพาณิชยกรรมที่จะส่งผลให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
 3. มีความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ด้านพาณิชยกรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถประยุกต์ใช้ รวมถึงความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
 4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาธุรกิจและอาชีวศึกษา​

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เรียน6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาชีพครู ให้เรียน36หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า66หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคทางการศึกษา
 3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอันใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
 1. ครูผู้สอนด้านพาณิชยศาสตร์ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางอาชีวศึกษา
 2. ครูผู้สอนด้านพาณิชยศาสตร์ในสถาบันการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 3. พนักงานบริษัทเอกชน ในตำแหน่งทางด้านบริหารธุรกิจ
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว