หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดความสามารถและทักษะในการบริหารธุรกิจชุมชน วางแผนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจของชุมชน อันประกอบไปด้วย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อ และการบริโภคของชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเจริญเติบโตด้านบริหารธุรกิจและสามารถนำความรู้นั้นสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มุ่งสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์การประกอบธุรกิจชุมชน เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคม ผู้เรียนต้องใช้ความคิดทักษะและความสามารถที่ได้รับลงมือประกอบธุรกิจด้วยวิธีการต่าง ๆ มากกว่าการใช้ความรู้เพียงอย่างเดียว ทั้งนั้นมุ่งเน้นการสร้างโอกาสโดยอาศัยความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และธุรกิจชุมชนต่างพื้นที่เป็นหลัก
 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบปฏิบัติการที่ผู้เรียนได้เผชิญสภาพจริง ปัญหาจริง โลกแห่งความเป็นจริงของธุรกิจชุมชน
 3. ผู้เรียนเกิดการแก้ไขปัญหา (Academic Challenges) โดยอาศัยองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการค้าธุรกิจเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิต และการเกิดผลลัพธ์เชิงบวกได้ด้วยตนเอง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน อาศัยรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ผสมผสาน 10 รูปแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. การฝึกสอน (Student Teaching) 2. การให้บริการชุมชน (Community Service) 3. สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 4. การฝึกงาน (Internships) 5. การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service Learning) 6. การเวียนงานคลินิก (Clinical Rotations) 7. การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม (Industry Attachments) 8. การฝึกงานทางวิชาชีพ (Professional Work Placements)

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 60หน่วยกิต
  -กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน30หน่วยกิต
  -กลุ่มวิชาบังคับเรียน ให้เรียน42หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  -กลุ่มวิชาเฉพาะด้านธุรกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน 6หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียน6หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าของกิจการ เช่น ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก นิติบุคคลที่จดทะเบียนค้า ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าในชุมชน ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ
 2. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องภาครัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคเอกชน บริษัทเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมการผลิตและบริการของธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน