หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี

ปรัชญาของหลักสูตร

ประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้รอบในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้ทางบัญชีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ สามารถใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพบัญชีและดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณ วิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พึ่งตนเองและพร้อมในทุกสถานการณ์ มีเจตคติที่ดีเพื่อจะนำวิชาชีพมาพัฒนาและให้บริการทางวิชาชีพกับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  วิชาบังคับเรียน ให้เรียน3 หน่วยกิต
  วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า27 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชากลุ่มวิชาพื้นฐาน ให้เรียน45หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า54หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา)

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางการบัญชี
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องจากประพฤติผิด วินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ทำบัญชี
 2. ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
 3. นักบัญชีบริหาร
 4. นักบัญชีภาษีอากร
 5. ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี
 6. อาจารย์ผู้สอนด้านบัญชีและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 8. นักบริหารการเงิน และสายงานบริหารธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง