หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี

ปรัชญาของหลักสูตร

ประยุกต์ใช้บัญชีจากหลักการบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้รอบในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้ทางบัญชีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเองและพร้อมในทุกสถานการณ์ มีเจตคติที่ดีเพื่อจะนำวิชาชีพมาพัฒนาและให้บริการทางวิชาชีพกับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า48หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า51หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 3. ด้านบัญชีบริหาร
 4. ด้านการบัญชีภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 8. ผู้บังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
 9. ด้านการบริหารการเงิน และด้านบริหารธุรกิจสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง