อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอสัมชัน

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8099

image

ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8101

image

ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป (การบัญชี) สถาบันราชภัฏเชียงราย

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8115

image

ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการบริหาร) มหาวิทยาศรีปทุม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8408

image

อาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8481