อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : rosemary_1311@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8408

image

ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8101

image

ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป (การบัญชี) สถาบันราชภัฏเชียงราย

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8115

image

อาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8481