อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8403

image

อาจารย์กันทิมา มั่งประเสริฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8096

image

อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8398

image

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • Master of Science (Management and Marketing) Birmingham City University
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอสัมชัน

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8427

image

อาจารย์ชาญชัย เมธาวิรุฬห์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -