หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีวิสัยทัศน์ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมานะอดทน มีจิตสำนึกดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน39หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต
  - บังคับเรียน ให้เรียน33หน่วยกิต
  - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน6 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 2. เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
 4. นักวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
 6. ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
 7. นักวิจัย
 8. อาชีพอิสระ