หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผล และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับวิชาชีพ และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีและมีความ รับผิดชอบต่อสังคม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดํารงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการทํางานเป็นทีม สามารถรับมือกับอุปสรรคและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 30 หน่วยกิต

  วิชาบังคับเรียน ให้เรียน3หน่วยกิต
  วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน30หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน45หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน7 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ง.)
 2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในสาขาที่สัมพันธ์กัน โดยผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ง.)
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคทางการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอันใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝุายทรัพยากรมนุษย์
 2. เจ้าหน้าที่/พนักงานฝุายทรัพยากรมนุษย์
 3. เจ้าหน้าที่/พนักงานบริหารงานทั่วไป
 4. นักวิชาการด้านการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 5. วิทยากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาองค์การ
 6. ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
 7. อาชีพอิสระ