อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์วรปภา มหาสำราญ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8429

image

รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8100

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8109

image

อาจารย์มณฑิรา ชุมวรานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8105

image

อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8409