อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8409

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : wanthana_nt@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8109

image

อาจารย์มณฑิรา บุญมาก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8105

image

ดร.วรปภา มหาสำราญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8429