อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ฤดี เสริมชยุต

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อีเมล์ : rudee_nok@yahoo.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : ต่อ 8401

image

อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8106

image

อาจารย์เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (International Business Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8113

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Doctor of Professional Studies (Marketing Communications) Central Queensland University ,Australia.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
 • ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา (บัญชี) เกียรตินิยม อันดับ 2 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8104

image

อาจารย์กำธร แจ่มจำรัส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -