อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : ต่อ 8114

image

ดร.สวิตา อยู่สุขขี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : ysawita@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : ต่อ 8410

image

ผศ.สิริพร อินทสนธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพระนครเหนือ)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8411

image

ผศ.ชุติมา นิ่มนวล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8405

image

ดร.จันจิรา ดีเลิศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8399