อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.สิริพร อินทสนธิ์

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพระนครเหนือ)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8411

image

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8114

image

อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชาชีพครู (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8405

image

อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8410

image

อาจารย์จันจิรา ดีเลิศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8399