รายละเอียด

image

ดร.สวิตา อยู่สุขขี

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8410

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย