รายละเอียด

image

ผศ.สิริพร อินทสนธิ์

การศึกษา

  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพระนครเหนือ)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8411

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย