อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.อมรา ดอกไม้

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8414

image

ผศ.ดร.พิเชษฐ เนตรสว่าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อีเมล์ : kobbg@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8419

image

อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8416

image

อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Master of Science (International Hospitality and Tourism) Bournemouth University,UK
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -