หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะและมีจิตบริการในงานบริการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่องานบริการสามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้เรียน24 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน36หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า33หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน6 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ธุรกิจนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจนำเที่ยว
 2. หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
 3. ครู นักวิชาการ นักวิจัย
 4. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานรับจองตั๋ว พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน