อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วีรพล น้อยคล้าย

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : ต่อ 8412

image

ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8102

image

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8097

image

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยดุสิต
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

อีเมล์ : chumpol_oh@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8415

image

อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8426

image

อาจารย์มนภัทร บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -