อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์วีรพล น้อยคล้าย

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8412

image

ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8102

image

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8097

image

อาจารย์เอกพล วิงวอน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (Business English) สถาบันราชภัฎพระนคร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8437

image

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยดุสิต
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8415

image

อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8426