อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์วรรณิภา ใจดี

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8467

image

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8402

image

อาจารย์อรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์พัฒน์กมล อ่อนสำลี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์นฤมล ญาณสมบัติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -