หลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจ ก่อให้เกิดผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นผู้ประกอบการ
 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถมีคุณะรรมจริยธรรมในวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน12 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียน6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียน6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน48 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า42 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ ให้เรียน30 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
  กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ
         1. นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
         2. นักศึกษาจะต้องผ่านกลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ
 2. พนักงานในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน นักพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 3. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม