อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.สุมนา พูลผล

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8112

image

อาจารย์ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8413

image

อาจารย์ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์กำธร แจ่มจำรัส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8425