อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ : marut_16@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : ต่อ 8442

image

ผศ.ดร.ภัทราพร จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล์ : p-pat46@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8404

image

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8423