อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8442

image

ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8418

image

ผศ.ภัทราพร จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8404

image

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8423

image

อาจารย์พิเนต ตันศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -