หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิต ที่รอบรู้ ด้านโรงแรมและบริการ พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Total 130 credits

 1. General Education course 30 credits

  Language9credits
  Humanities6credits
  Social Sciences9credits
  Sciences and Mathematics6 credits

 2. Professional course 94 credits

  Core courses21credits
  Major courses33credits
  Major required courses33credits
  Field Experience in hotel business management7credits

 3. Free elective courses 6 credits

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ระดับปฏิบัติการ
 2. - พนักงานบริการส่วนหน้า
  - พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  - พนักงานปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ
 3. ระดับหัวหน้างาน
 4. - หัวหน้าแผนกบริการส่วนหน้า
  - หัวหน้างานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  - หัวหน้าแผนกปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดย่อม
 6. - ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้น เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท โฮสเทล โรงแรม
 7. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง