อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์มนภัทร บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • Master of Science (International Hospitality and Tourism) Bournemouth University,UK
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์กวินภพ สายเพ็ชร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • Master of Science (International Business Management) Bournemouth University,UK
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8483