หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างหรือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการค้าสมัยใหม่ พร้อมกับส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี สำหรับการบริการที่ดีการค้าสมัยใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และแนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind)
 2. เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 3. เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในเชิงปฏิบัติการ (Practitioner) รองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียน 97 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน21 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน21หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เรียน15หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ให้เรียน40 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้จัดการร้านในธุรกิจค้าปลีก
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
 3. พนักงานเอกชน และธุรกิจอื่นๆ
 4. พนักงานศูนย์กระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
 5. พนักงานสายสำนักงานในธุรกิจค้าปลีก
 6. ราชการ รัฐวิสาหกิจ