อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.กิติมา ทามาลี

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • Ph.D. (Strategic Management) University Sains Malaysia
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8098

image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อีเมล์ : aunaru2544@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 5501

image

ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8424

image

อาจารย์นฤมล ญาณสมบัติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -