รายละเอียด

image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

การศึกษา

  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อีเมล์ : aunaru2544@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 5501

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย