อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ประธานบริหารหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8421

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : wanthana_nt@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8109

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Doctor of Professional Studies (Marketing Communications) Central Queensland University ,Australia.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
 • ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา (บัญชี) เกียรตินิยม อันดับ 2 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8104

image

ผศ.ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8424