รายละเอียด

image

ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, (ครุศาสตรอุตสาหกรรม) วิทยาลัยครูพระนคร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย