รายละเอียด

image

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

การศึกษา

  • ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
  • บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) สถาบันราชภัฎเทพสตรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย