รายละเอียด

image

อาจารย์มณฑิรา บุญมาก

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8105

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย