รายละเอียด

image

ดร.ฤดี เสริมชยุต

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8401

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย