รายละเอียด

image

ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : taotanu@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8398

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย