รายละเอียด

image

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ ทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , วารสารศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8403

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย