รายละเอียด

image

ดร.ชาญชัย เมธาวิรุฬห์

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย