รายละเอียด

image

ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป (การบัญชี) สถาบันราชภัฏเชียงราย

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8115

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย