รายละเอียด

image

ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : pennapa@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8408

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย