รายละเอียด

image

อาจารย์เอกพล วิงวอน

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (Business English) สถาบันราชภัฎพระนคร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8437

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย