รายละเอียด

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

การศึกษา

  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : wanthana_nt@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8109

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย
1 ตำรา: ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 194 หน้า 2564 - - -