รายละเอียด

image

อาจารย์เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (International Business Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8113

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย